مطربانه
من عشق را دوست دارم

من روز را دوست دارم .شب را نه !
من روشنائی را دوست دارم . تاریکی را نه !
من شادی را دوست دارم . غم را نه !
من گرما را دوست دارم . سرمارا نه !
من سفیدی را دوست دارم . سیاهی را نه !
من زندگی را دوست دار م . مرگ را نه !
من عشق را دوست دارم
عقل را نه !

 
 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦ - مطرب