مطربانه
حرفهائی از سر دلتنگی

گرفتار دلتنگی غریبی شد م . نمی دونم علتش سردی هواست  یا سردی درونم !

هرچه میخوام  یک آهنگ شادبا خودم زمزمه کنم  نمی تونم .بیشتر این تصنیف از گوگوش به خاطرم میادکه :

می خوام نزدیک سحر

                                   سینه مو پاره کنم

                                                            قلبمو در بیارم

                                                                                دردشو چاره کنم

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٦ - مطرب