مطربانه
آخ عجب سرماست امشب ای ننه

زمستان سرد امسال مرا به یاد زنده یاد سید اشرف الدین گیلانی معروف به نسیم شمال انداخت  .

ظاهرا دختری از شدت سرما وفقر جان می بازد و نسیم شمال در این باره چنین می سراید :

آخ عجب سرماست امشب ای ننه

ما که می میریم در هذالسنه

تونگفتی می کنم امشب علو  ؟                               تو نگفتی می خوریم امشب پلو ؟

نه پلو دیدیم امشب نه علو                                    سخت افتادیم اندر منگنه

آخ عجب سرماست امشب ای ننه

این اتاق ما شده چون زمهریر                                باد می آید ز هر سو چون صفیر

من ز سرما می زنم امشب نفیر                           می دوم از میسره بر میمنه

آخ عجب سر ماست امشب ای ننه

اغنیا مرغ و مسما می خورند                               با غذا کنیاک و شامپا می خورند

منزل ما جمله سرما می خورند                           خانه ی ما بد ترست از گردنه

آخ عجب سرماست امشب ای ننه

فکر آتش کن که مردم آبجی جون                       شام هم امشب نخوردم آبجی جون

با فلاکت جان سپردم آبجی جون                        الامان از رنج فقر و مسکنه

آخ عجب سر ماست امشب ای ننه

نیست اصلا فکر اطفال فقیر                             نه وکیل و نه وزیر و نه امیر

ای خدا داد فقیران را بگیر                                سیر را نبود خبر از گرسنه

آخ عجب سرماست امشب ای ننه

ما ز سرمای زمستان بیقرار                           لخت و عریان  مات و مبهوت و فکار

اغنیا در رختخواب زر نگار                              خفته با جاه و جلال و طنطنه

آخ عجب سر ماست امشب ای ننه

ما کجا و نعمت الوان کجا ؟                          صحبت خان و بک و اعیان کجا؟

دختر ! آخر ما کجا و نان کجا ؟                   عکس نان را بنگر اندر آینه

آخ عجب سرماست امشب ای ننه

شا باجی وقتی رسید از گرد راه             با ذغال و خاکه و حال تباه

یک نگاهی کرد با افغان و آه                  دید یخ کرده ز سرما مومنه

آخ عجب سرماست امشب ای ننه          

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٦ - مطرب