مطربانه
نرم نرمک می رسد از ره بهار

بعد از حدود ۵۰ روز سرد و پر برف من امروز بوی بهار را از دریچه زمستان در حال احتضار حس کردم .
هنوز زود ست تا گلی بشکفد اما ایمان به شکفتن گل ست که در من  دو باره جان گرفته .
همین که یخها آب می شوند و تو سر از گریبانت بیرون می آوری و سلام دیگران را پاسخ می گویی یعنی که زمستان رفت .
حال اگر برف هم دوباره ببارد سرمایش جان سوز نیست .
من هروقت در اسفند ماه برف می بینم یاد این شعر سعدی می افتم که :
 بی مایه زبون باشد              هر چند که بستیزد

سرمای دی که گذشت دیگر به بهار باید خوش آمد گفت .

        خوش آمدی بهار 


 
 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٦ - مطرب